Prohlášení o autorských právech

Autorská práva k veškerému obsahu uvedeném na stránkách romanstefek.cz včetně loga, redakčních materiálů, textů, fotografií, ilustrací a dalších grafických materiálů jsou ve vlastnictví provozovatele internetových stránek romanstefek.cz, vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.


Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.


Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.


Práva a povinnosti neupravené tímto prohlášením se řídí obecně závaznými právním předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb ., v platném znění.

30.9.2020